اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

 در بازار سرمایه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید