اندیشمندی معتقد است:(( شما یک سیب داشته باشید و من هم یک سیب و سیبهایمان را با هم عوض کنیم، همچنان هر دوتایمان یک سیب داریم. اما اگر شما یک ایده داشته باشید و من هم یک ایده و اگر ایده هایمان را عوض کنیم، آنگاه هرکدام از ما دو ایده داریم.))

گروه نویان ایده مهستان با این هدف شکل گرفته است تا با همفکری و مشاوره و تبادل ایده ها و اشتراک سرمایه ها در بازار سرمایه بتواند علاوه بر تحقق اندیشه مذکور، مسیری را بپیماید که سرانجامش این باشد که هم ایده ها و هم سیبهای مشترک سرمایه گذاران را چند برابر نماید. مطمئنا برای تحقق چنین هدفی داشتن دانش و تجربه کافی درباره بازار سرمایه و شیوه ها و تکنیکهای مختلف سرمایه گذاری در این بازار مهمترین ویژگی می باشد که در کنار مشورت و همفکری می تواند نتایج مضاعفی داشته باشد.

ادعای گروه نویان ایده مهستان اینست که چنین دانش و تجربه ای را دارد و تلاشمان بر این است تا با صداقت و ممارست بر این دانش و تجربه بیفزاییم و با همفکری و تبادل ایده ها ، بطور مداوم سرمایه مشترکمان نیز فزونی یابد…

و در این راه ضمن به اشتراک گذاشتن ایده هایمان، پذیرای نظرات و اندیشه های شما نیز هستیم

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید