تصویب افزایش سرمایه ۶۱ درصدی غول فولادسازی ایران از محل انباشته

 در بازار سرمایه

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه 18 دی ماه 98 افزایش سرمایه فولاد از محل سود انباشته به تصویب رسید.

سرمایه فعلی:   130,000,000,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار: 79,000,000,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 79,000,000,000,000  ریال
79,000,000,000,000  ریال از محل سود انباشته،

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید