مجوز افزایش نرخ فروش شرکت سیمان لار سبزوار

 در تعدیل ها

 

طبق افشای اطلاعات (گروه الف) شرکت سیمان لار سبزوار مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات را دریافت کرد.

تاریخ دریافت مجوز: 1397/09/01

تاریخ موثر اعمال مجوز: 1397/09/01

نوع محصول / خدمت : سیمان تیپ 2

نرخ قبلی: 1,512,000 ریال

نرخ جدید: 1,682,000 ریال

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید