یکی از مهمترین خدماتی که توسط گروه نویان ایده مهستان ارایه می شود، مدیریت دارایی و سرمایه می باشد،
که بطور کلی در دو بخش مدیریت سرمایه (سبدگردانی) و ارائه مشاوره و تحلیل اختصاصی صورت می گیرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید