پیشنهاد خرید س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو)

 در سیگنال, سیگنال خرید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید