ارسال شده در

انتشار خبر نادرست درباره ی صنعت سیمان

زمانی که نرخ هر پاکت سیمان 17.500 تومان بود بهای هر عدد پاکت 2 هزارتومان بود اما با افزایش نرخ مواد پتروشیمی قیمت هر پاکت به 4 هزارتومان افزایش یافت که در پی این افزایش سیمان پاکتی برای مصرف [...]