شرکت سیمان مجد خواف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

 در News, اخبار مرتبط با سهام, اقتصادی, بازار سرمایه

شرکت سیمان مجد خواف
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)
در راستای اهداف راهبردی و توسعه ای, شرکت سیمان لار سبزوار از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکت سیمان خواف موفق به کسب کرسی هیات مدیره در این شرکت گردید.
این امیدواری جود دارد با همکاری دوجانبه هم بر ظرفیت تولید و فروش سیمان سبزوار افزوده شود و هم سیمان خواف به جایگاه واقعی خود در صنعت سیمان برسد و منافع حاصل از این همکاری دو جانبه به سهامداران هر دو شرکت برسد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید