افزایش نرخ سیمان 63 درصد

 در بازار سرمایه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان غرب با حضور 78.21 درصد از سهامداران در تاریخ 1399/02/13 برگزار گردید.

میرشفیعی مدیرعامل سیمان غرب در خصوص افزایش نرخ سیمان گفت : قیمت سیمان بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن است. این مقام اضافه کرد هر تن سیمان پاکتی 220 هزار تومان است که باید حداقل به 350 هزار تومان برسد. •افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در دست بررسی . •درخواست افزایش نرخ حداقل 63درصدی سیمان به وزارت صنعت ارسال شده و در حال بررسی است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید