تعداد واحدسرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

9,380

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری

1,286,924ریال

کل خالص ارزش دارائی های سرمایه گذاری

12,071,347,855ریال

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ

1399/11/07

دستورالعمل نحوه صدور واحد های سرمایه گذاری

حساب های بانکی

دستورالعمل ابطال واحد های سرمایه گذاری

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید