تعدیل مثبت شرکت کیسون

 در تعدیل ها

 

کیسون در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۵۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۶۶٪ درآمدهای عملیاتی میباشد.

این شرکت براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۷۰,۷۴۸ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

گزارش کدال

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید