#خساپا

 در بازار سرمایه

خساپا اصلاح تا سقف قبلی انجام شده و می تواند از این محدوده برگشت قیمت داشته باشد و هدف اول رسیدن به سقف قبلی و بعد از آن رسیدن به محدوده ۳۱۳۰ ریال

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید