رالی شرکت های سیمانی در سال 1398

 در بازار سرمایه

ثبت رکوردهای جدید توسط شرکت های سیمانی با محرک هایی همچون افزایش نرخ ، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها عمدتا ماشین آلات و ساختمان و تجهیزات.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید