در این بخش متناسب با جو عمومی بازار سرمایه پیشنهاد خرید بصورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارائه خواهد شد. البته ارائه این تحلیل ها در قالب سیگنال، صرفاً به منزله یک پیشنهاد می باشد و لازم است تا سهامداران عزیز متناسب با سطح ریسک پذیری و سرمایه خودشان این تحلیلها را مورد بررسی قرار دهند و در نهایت با تحلیل و تصمیم خودشان اقدام به خرید و فروش نمایند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید