شاخص 2 میلیون واحدی !

 در بازار سرمایه

( برگرفته از مصاحبه با عضو هیات مدیره سرمایه گذاری سایپا و کارشناس بازار سرمایه )

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید