نتايج برگزاري مزايده شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور

 در تعدیل ها

 

 

موضوع مزایده : فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری واقع در الهیه شمالی خیابان بیدار

تاريخ برگزاري مزايده : 1397/09/17

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن : عطف به آگهی مزایده عمومی(نوبت دوم) منتشر شده در صفحه 8 روزنامه اطلاعات مورخ 97/09/06 ، مربوط به مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری اداری در 3 طبقه. 760 متر زیر بنای مفید در 6 واحد اداری با قیمت پایه 395 میلیارد ریال بوده. تاریخ دریافت اسناد مزایده از 97/09/07 لغایت 97/09/11 و مهلت ارسال اسناد از تاریخ 97/09/12 لغایت 97/09/14 و زمان گشایش پاکات ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/09/17 و میزان ودیعه شرکت در مزایده مبلغ 12 میلیارد ریال بوده است.

نتایج برگزاری مزایده : شرکت گهر انرژی سیرجان(سهامی خاص) به شماره ثبت 2616 به نمایندگی آقای مجید دبیریان به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

مبلغ  مورد توافق : 397.000 میلیون ریال

اطلاعیه کدال

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید