کاهش حساب تضمین اعتبار

 در News, اخبار, اخبار مرتبط با سهام, اقتصادی, بازار سرمایه

سازمان بورس برای دومین مرتبه در سال جاری ، حساب تضمین اعتبار خرید سهام را کاهش داد و از ۲۵ به ۱۵ درصد رساند .

     اجرا از ۱۶ تیر

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید