سال ۲۰۲۲ تمام ایران واکسن کرونا دارند

 در News, اخبار, بازارهای جهانی

واحد اطلاعات اکونومیست در تخمین زمان دسترسی گسترده کشورها به واکسن کرونا پیش‌بینی کرده ایران در سال ۲۰۲۲ برای عموم جمعیت واکسن داشته باشد.

  • انتظار می‌رود کشورهای توسعه یافته و ثروتمندتر زودتر چنین اتفاقی را شاهد باشد. منظور از دسترسی گسترده آن است که پس از واکسینه شدن گروه‌های در اولویت، واکسن به مقدار کافی برای بیشتر جمعیت موجود باشد.
  • در این گزارش کشورها به چهار دسته تقسیم شده‌اند. زودترین دسترسی گسترده برای امریکا و عموم کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است که از سپتامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ میلادی (شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰) خواهد بود. دسته دوم کشورها از جمله چین، روسیه، کانادا و استرالیا از سپتامبر ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۲ دسترسی گسترده خواهند یافت.
  • به عبارت دیگر دسته دوم ممکن است سه ماه دیرتر از گروه اول شاهد این اتفاق باشند. ایران به همراه برخی همسایگان از جمله عراق، آذربایجان و ترکمنستان و همچنین گروهی از کشورهای امریکای جنوبی، اروپای شرقی و افریقایی در دسته سوم قرار دارد. آخرین دسته هم که شامل کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان می‌شود، طبق برآوردها ممکن است تا سال ۲۰۲۳ درگیر تامین گسترده واکسن باشند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید